2016. február 20., szombat

Bemutatkozás a Kincses Kultúróvoda kapcsán

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

„Hivatásod legyen: élni másokért, s mások boldogságában keresni a magadét.”
                                                                                                                        (Pestalozzi)


Perkáta Fejér megyében a Mezőföld keleti peremén található. Megközelíthető közúton Budapestről az M6-os autópályán, vagy Székesfehérvárról északi irányból, Dunaújvárosból déli irányból a 62-es főúton.           
Fenntartó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata, képviselő testülete
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Költségvetési szerv neve: Perkátai ÁMK
Székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.
Intézményegység: Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda
Telephelye: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.
OM azonosító száma: 202040
Alapító Okirat szerint ellátott feladatok:
-       óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása,
-       óvodai nevelés, ellátás, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.


Óvodánk a falu központjában található, két épületben, 5 csoporttal működik. 3-6 éves gyerekek számára reggel 530 órától 1800 óráig tart nyitva. Férőhely száma 135. Gyermeklétszám 135-140 fő.  Nemek aránya: 61-65 fő lány, 72-75 fő fiú.
A gyermekek nevelését, gondozását, képességeik fejlesztését a két épületben 20 fő látja el (11 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka, 2 fő konyhalány).
Tantestületünk profilja: 11 fő nő óvodapedagógus
Végzettség: 11 fő főiskolai végzettségű. 4 fő fejlesztő pedagógus végzettségű, 2 fő közoktatás vezető végzettségű.
Intézményünkben 4 munkaközösség működik.
Az együttműködés a tantestületen belül igen szoros, a munkaközösségek működése, a pályázatok megvalósítása, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, referencia intézmény minősítése és egyéb óvodai rendezvények megvalósítása miatt, elengedhetetlen a kooperatív team munkában való együtt gondolkodás, munkálkodás.
Kollektívánk nyílt, fogékony az újra, innovatív eredményes jobbra törekvés jellemzi. Az óvodában több éve, összeszokott, szakmailag jól felkészült, alkotó, empatikus nevelőtestület dolgozik. Jól képzett óvodapedagógusaink elhivatottak, rátermettek, akik képességeiket, kompetenciáikat maximálisan kihasználják munkájuk során.

Óvodánk Nagy Jenőné: Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai programot adaptálja, átalakítva a helyi igényeknek, lehetőségeknek, távlati elképzeléseinknek megfelelően.
A program alapelve: szeretetteljes, biztonsági érzetet adó, érzelmekben gazdag óvodai élet megteremetése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.
Gyermekképünk: „Feltételezzük, hogy minden gyerek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.”
Az intézmény pedagógia alapelvei, nevelési céljai, feladatai:
Pedagógiai alapelveik:
a)     a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
b)    a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben
Alapvető céljaik:
·      Az óvodások nyugodt, élmény–gazdag,  harmonikus fejlődésének elősegítése,  a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
·       A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése.                                                                                                               A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötödés kialakítása.
·      Sikerorientált, szívesen kommunikáló  a környezetben jól eligazodó, problémájukra – aktívan közreműködve, - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.
·       Mély természetszeretet kialakítása.
·      Ismerkedés a népi kultúrákkal
Intézményünk sajátos arculatát jellemzi, hogy fokozott figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására, anyanyelvi nevelésre, környezetbarát szemléletmód megalapozására, gyermekeink egész személyiségének fejlesztésére. Az intézmény társadalmi kapcsolatai szélesek.
Az óvoda célja megfelelő tartalmi kapcsolat az ÁMK igazgatóval, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, a speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottsággal, az egészségügyi szakszolgálatokkal (védőnő, orvos, stb.) a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel, és egyéb helyi szervezetekkel, intézményekkel. Kapcsolatot ápolunk térségi és térségen kívüli óvodákkal, illetve országon belüli és országon kívüli intézményekkel. (Besnyő, Iváncsa, Baracs, Pusztaszabolcs, Nagykarácsony, Budapest, Tököl, Esztergom, Szabadka, Kisbács, St. Maximain, Románia, Szlovákia, Franciaország….)
A kapcsolattartást elősegíti, hogy Perkáta ÁMK intézményei közös igazgatásúak, így az ÁMK igazgató és az igazgatótanács által még tartalmasabb, hatékonyabb, magasabb színvonalú együttműködést lehet kialakítani.
Intézményünk több címmel, ranggal rendelkezik: Madárbarát Kert, Madárbarát Óvoda, háromszoros Zöld Óvoda, Kincses Kultúróvoda 2016 címeket nyertük el. 2010 óta előminősített Ökoóvodai Program alapján dolgozó referencia helyként működünk.  A „Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program az egészséges életmódra neveléshez” országos programba modellóvodaként veszünk részt. Több éves tehetséggondozó munkánk eredményeként 2014-ben Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kaptunk.
Óvodapedagógusaink fogékonyak, nyitottak az új módszerekre, lehetőségekre. 5 év alatt 40 sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött, melyek lehetőséget biztosítottak szakmai megújulásunkra, technikai hátterünk fejlesztésére, eszköztárunk bővítésére.
A nevelés legelső színtere a család. Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A család és óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. Korrekt, partneri együttműködés elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. Ezért szükséges az együttműködés kialakítása, munkánk során nagy mértékben számítunk a szülők, szülői munkaközösség segítségére.

„Életed öröme a gyermek.
Virág, kit a tavaszi rét termett.
Ha először szólít puha szóval,
Úgy véled fülemüle szólal.

Járni tanul, magasodik, felnő,
Fényes napod, nem csúfítja a felhő.
Boldog kor jövendő építője,
Mire kidőlsz, - ember lesz belőle.”
                   (Aali Tokombojev: A gyermek)


               Kovács Tiborné 
            az óvoda vezetője


Fotók : Nagy Rita


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése